காந்தி…

காந்தி

முதலில் உங்களை அவர்கள் உதாசினப்படுத்துவர்,
பிறகு உங்களைக் கண்டு அவர்கள் எள்ளி நகையாடுவர்,
பிறகு உங்களுக்கு எதிராக சண்டையிடுவர்,
பிறகு நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். – மோகன்தாசு கரம்சந்த் காந்தி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s