பயன்படுத்தாத இர…

பயன்படுத்தாத இரும்பு துருப்பிடித்துவிடும்.
தேங்கிய நீர் தூய்மையிழந்துவிடும்.
சுறுசுறுப்பான செயல்பாடுகளற்று முடங்கிய மனம் தன் வலிமையை இழந்துவிடும். – லியனார்டோ டாவின்ஸி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s