தமிழ் மொழி

எதாவது செய்யணும்

A – Apple
B – Ball
என்று பொருளை உதாரணமாக காட்டி மொழியை சொல்லிக் கொடுத்த உலகில்….

அ – “அறம் செய்ய விரும்பு”
ஆ – “ஆறுவது சினம்”
என்று அறத்தையும் பண்பையும் வீரத்தையும் உதாரணமாக காட்டி மொழியை சொல்லிக் கொடுத்த தமிழ் மொழியே உலகின் சிறந்த மொழியாகும்….

தமிழ் மொழி என் உயிர் மூச்சு…

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s